FINKOP spol. s r.o. 

Vaše otázky k zákonom môžete posielať na adresu: office@finkop.sk. Odpovede budú spracované do 24. hod. a následne zaslané mailom. Otázky, ktoré sa neopakujú zverejňujeme na konci každého zákona. Na Vaše otázky odpovedá Denisa Ledníková. Konzultácie k zákonom si môžete objednať mailom, alebo telefonicky. Cena konzultácie 35 Eur/max. hod.

Zákon  o účtovníctve


ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA O UČTOVNÍCTVE PO NOVELE 547/2011 Z.Z.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z. a zákona č. 486/2010 Z. z. :
Účinnosť od: 31.12.2011

§ 1

Predmet úpravy 

(1) Tento zákon upravuje
a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
1. právnických osôb, 1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, 
2. zahraničných osôb, 2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov, 3)
3. fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu 4) s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu, 4a)
b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky,
c) register účtovných závierok (ďalej len “register”).

(2) Osoby podľa odseku 1 písm. a) sa považujú za účtovnú jednotku.

Zákon o DPH


NOVELA ZÁKONA Č.222/2004 Z.Z. O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV S ÚČINNOSŤOU OD 1. OKTÓBRA 2012 A OD 1. JANUÁRA 2013

Vybrali sme pre Vás najdôležitejšie zmeny v zákone účinné od 1. októbra 2012 a taktiež zmeny na ktoré je potrebné sa pripraviť od 01.01.2013

§ 4  Registračná povinnosť

Ak právnická alebo fyzická osoba podala žiadosť o registráciu pre daň a nie je dôvod na jej zamietnutie, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku (platí pre osoby, ktoré pri svojej podnikateľskej činnosti v minulosti mali nedoplatky na dani a daňový úrad ich do dnešného dňa eviduje) daňový úrad ju zaregistruje najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom, ktorý je uvedený na osvedčení o registrácii sa stáva osoba platiteľom DPH.