• header-orez
  • banner1
Vážení klienti,

vítame Vás na stránkach účtovno-poradenskej spoločnosti FINKOP spol. s r.o. so sídlom v Bratislave.

 

Dôležité informácie:

Požiadať o odklad daňového priznania v roku 2013 už nie je možné. Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2012 je 02.04.2013


Odvody do zdravotnej poisťovne z vyplatených podielov na zisku od 01.01.2013


Sadzba poistného sa v tomto prípade zvyšuje z pôvodných 10% na 14% s účinnosťou od 01.01.2013. S porovnaní s minulým rokom sa minimálny vymeriavací základ ruší a stanovuje sa maximálny vymeriavací zaklad 94 320 Eur. Pozor zavádza sa aj platenie preddavkov na poistné z dividend, ktoré je splatné do 8 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. Platiteľ dividendy je povinný informovať o vyplatení zdravotnú poisťovňu.

Dividendy za rok 2011, ktoré boli vyplatené v roku 2012 sa uvádzajú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok, v ktorom boli vyplatené.


Sadzba dane z príjmov právnických osôb od 01.01.2013 sa zvyšuje z 19% na 23%


Sadzba dane z príjmov fyzických osôb od 01.01.2013 a nezdaniteľná časť na daňovníka


Od januára 2013 je sadzba dane pre fyzické osoby:

19% zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 34 401,74 Eur/mesačne do výšky 2 866,81 Eur zdaniteľnej mzdy

25% zo základu dane, ktorý presiahne čiastku 34 401,74 Eur/mesačne nad výšku 2 866,81 Eur zdaniteľnej mzdy

Nezdaniteľná časť na daňovníka predstavuje sumu 311,32 Eur mesačne/ 3 735,94 Eur ročne.


Zákonník práce od 01.01.2013


V zákoníku práce dochádza od nového roku k zásadnej zmene v definícii závislej práce. Podľa nového zákonníka práce závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu, ale len vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca a to osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom za mzdu alebo odmenu. Prvý krát ukladá zákonník práce zákaz zamestnávateľovi bez vážnych dôvodov narúšať súkromie zamestnancov na pracovisku a v spoločných priestoroch. Pod narúšaním súkromia zamestnanca sa rozumie: monitorovanie zamestnancov, sledovanie odoslanej pošty a prijatej pošty, odpočúvanie hovorov bez upozornenia zamestnanca pred vznikom tejto skutočnosti (§13).Od nového roku máme zmenu aj v pracovný pomer na dobu určitú, ktorý je možné dohodnúť maximálne na dobu 2 rokov, taktiež je ho možné predĺžiť najviac 2 krát v období 2 rokov.Zákonník práce ďalej uvádza zmeny v odstupnom a odchodnom (§76), výkon zárobkovej činnosti popri zamestnaní (§83), konto pracovného času (§87a), náhrada za stratu času (§96b), čerpanie dovolenky určenej zamestnávateľom (§113), mzda za prácu nadčas (§121), mzda a náhrada mzdy za sviatok (§122)...

10 hlavných zmien v zákonníku práce si môžete prečítať tu: http://ekonomika.sme.sk/c/6579955/schvalili-zakonnik-prace-pozrite-si-10-hlavnych-zmien.html

Zmeny týkajúce sa dohôd od nového roku si môžete prečítať tu: http://www.cas.sk/clanok/232114/novy-zakonnik-vacsie-prava-dohodarov-ale-aj-vyssie-odvody.html


Zmena výšky odvodov pre SZČO od 01.01.2013 a paušálne výdavky od 01.01.2013


Minimálne poistné“ pre SZČO bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 130,27 eur a „maximálne poistné“ bude v sume 1 302,79 eur.

„Minimálne poistné“ pre komplexne dobrovoľne poistenú osobu (nemocensky, dôchodkovo, v nezamestnanosti) bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 138,13 eur a „maximálne poistné“ bude v sume 1 381,39 eur. Toto „nové minimálne a maximálne poistné“ je prvýkrát splatné 8. februára 2013. Upozorňujeme tiež na potrebu zmeny trvalého príkazu v banke.

Paušálne výdavky za rok 2013 si bude môcť SZČO uplatniť len do výšky 5 040 Eur ročne (mesačne 420 Eur)


 

Novela zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013

Novele zákona rieši zmeny pri registrácii za platiteľa DPH a to pre novovzniknuté subjekty, kde pre zápis do Obchodného registra bude potrebný aj súhlas správcu dane. Daňový úrad zavádza aj tzv. zábezpeku na daň pre subjekty, ktoré v minulosti mali nedoplatky na dani, či už ako SZČO, alebo ako konatelia či spoločníci v s.r.o. Upozorňujeme na zmenu platiteľa DPH z kvartálneho platcu na mesačného platcu, v prípade ak je platiteľom DPH menej ako 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov a to už od 01.10.2012. Pri dodávkach tovaru z tuzemska do zahraničia sa vyžaduje mať potvrdený doklad o odoslaní tovaru odberateľom. Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Zabezpečenie dane je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, keby sa neuplatnilo oslobodenie od dane. Bližšie informácie k tejto téme si môžete prečítať v Blogu.


Registračná daň na automobily od 1.októbra 2012

Ide o  registračný poplatok za prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórií L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v SR. Najnižší poplatok je 33 eur, a to pri výkone motora auta najviac 80 kW. a pre vozidlá mimo kategórií L, M1 a N1, elektromobily a ďalšie zápisy pri predaji auta. Pri výkone  motora viac ako 80 kW, sa správne poplatky pohybujú od 167 Eur do 2997 Eur.


Sumy stravného od 01.09.2012

Opatrením Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR  č. 248/2012 Z.z. zo dňa 24.8.2012 sa zvyšujú  sumy stravného z 3,80 Eur na 4 Eurá pre časové pásmo od 5 do 12 hod, od 12 do 18 hodín sa zvyšuje na 6 Eur, nad 18 hodín sa  zvyšuje na 9,30 Eur. Minimálna výška stravného lístka od 01.09.2012 musí predstavovať hodnotu 3 Eurá (75% zo 4 Eur). 

Vaše otázky k zákonom môžete posielať mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Otázky, ktoré sa neopakujú a mohli by zaujímať aj iných klientov zverejňujeme v blogu. Na vaše otázky odpovedá Denisa Ledníková. O jej odbornosti sa môžete dozvedieť v sekcii o nás.

 


Účtovníctvo DaneMzdy

 

Aktuálne akcie: 

Účtovníctvo teraz s 15% zľavou!

 

Kontrola účtovníctva 

Pozrite si prehľad našich služieb   Objednať