Zákon o DPH


Novela zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013

Vybrali sme pre Vás najdôležitejšie zmeny v zákone účinné od 1. októbra 2012 a taktiež zmeny na ktoré je potrebné sa pripraviť od 01.01.2013

§ 4  Registračná povinnosť

Ak právnická alebo fyzická osoba podala žiadosť o registráciu pre daň a nie je dôvod na jej zamietnutie, daňový úrad ju zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku (platí pre osoby, ktoré pri svojej podnikateľskej činnosti v minulosti mali nedoplatky na dani a daňový úrad ich do dnešného dňa eviduje) daňový úrad ju zaregistruje najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom, ktorý je uvedený na osvedčení o registrácii sa stáva osoba platiteľom DPH.

 

Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok, alebo príjme platbu pred ich dodaním vo výške minimálne 49.790 Eur a to dňom, ktorý nastane skôr. Platiteľ je povinný oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do 10 dní od jej vzniku. V tomto prípade daňový úrad vydá osvedčenie o registrácii najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia.

§ 4c  Zábezpeka na daň

Zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň je povinná zložiť zábezpeku na daň zložením peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou bez výhrad na obdobie 12 mesiacov vo výške, ktorú jej určí daňový úrad. Zábezpeka sa môže pohybovať v výške od 1 000 Eur do 500 000 Eur.

Tento paragraf platí ak:

1.     Ide o fyzickú osobu, ktorá je alebo bola konateľom v spoločnosti, v ktorej vznikli, alebo existujú nedoplatky na dani vo výške  1 000 Eur a viac v  čase jej zániku

2.     Ide o fyzickú osobu, ktorej bola zrušená registrácia

3.     Ide o konateľa alebo spoločníka fyzickej osoby pre ktorého eviduje daňový úrad nedoplatky na dani

4.     Ide o zdaniteľnú osobu, ktorá vykonáva iba prípravné práce pre svoje podnikanie, tzn. neprebieha žiadna dodávka tovaru a ani služieb

Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. V prípade nezloženia zábezpeky v plnej v stanovenom termíne daňový úrad pristúpi k vymáhaniu. Zábezpeku daňový úrad použije na úhradu nedoplatku, ktorý vznikne v priebehu 12 kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie. V prípade, že takýto nedoplatok na dani nevznikne, daňový úrad túto zábezpeku vráti do 30 dní od uplynutia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky. Pri zložení zábezpeky nemá žiadateľ nárok na úroky.

§ 16 Miesto dodania služby – až od 01.01.2013

Miestom dodania služby pri dlhodobom nájme dopravných prostriedkov je miesto kde má nájomca ( nie zdaniteľná osoba) sídlo, bydlisko, alebo miesto kde sa obvykle zdržiava. Nepatrí sem nájom výletnej lode.

§ 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby – až od 01.01.2013

Pri opakovaných dodávkach tovaru s oslobodením od dane, ktoré trvá dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, považuje sa tovar za dodaný posledným dňom každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí.

§ 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

Vzniká tu povinnosť preukázať, že sú splnené podmienky na oslobodenie od dane a to:

1.     Kópiou faktúry

2.     Dokladom o odoslaní tovaru (pošta, kuriér, kópia dokladu o preprave, kde odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru)

Potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom, alebo osobou ním poverenou musí obsahovať:

1.     Meno a priezvisko odberateľa, alebo jeho názov a sídlo, miesto podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava

2.     Množstvo a druh tovaru

Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane kópiou faktúry,dokladom o odoslaní tovaru, potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.

Toto potvrdenie o prijatí tovaru musí obsahovať:

1.     meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,

2.     množstvo a druh tovaru,

3.     adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná  

dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná    

odberateľ, 

4.     meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,

5.     evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru,

§ 48b Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru

 Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie od dane, pred prepustením tovaru do colného režimu voľný obeh. Zabezpečenie dane je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, keby sa neuplatnilo oslobodenie od dane. Zabezpečenie dane môže byť poskytnuté zložením peňažných prostriedkov na účet colného úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou.
Colný úrad rozhodnutím určí výšku zabezpečenia dane a lehotu na jej zaplatenie. Proti rozhodnutiu o zabezpečení dane nie je možné podať odvolanie. Ak osoba zabezpečenie dane nezaplatí v lehote a  výške určenej v rozhodnutí, colný úrad oslobodenie od dane podľa § 48 ods. 3 neuplatní.
Colný úrad uvoľní zabezpečenie dane do desiatich dní od predloženia dôkazu o tom, že preprava tovaru sa skončila v inom členskom štáte na základe dokladu o prevzatí tovaru príjemcom v inom členskom štáte.

Doklad o prevzatí tovaru musí obsahovať:

1.     meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,

2.     množstvo a druh tovaru,

3.     adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, 

4.     meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá tovar prevzala, uvedené paličkovým písmom a jej podpis,

5.     evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru.

Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo správnosti predloženého dokladu o prevzatí tovaru príjemcom v inom členskom štáte, colný úrad preverí pravdivosť alebo správnosť dokladu. Colný úrad zabezpečenie dane uvoľní do desiatich dní odo dňa, kedy colný úrad dostane od príslušného finančného orgánu iného členského štátu informáciu, ktorá potvrdí pravdivosť alebo správnosť predloženého dokladu. V prípade, že nie je potvrdená pravdivosť alebo správnosť dokladu predloženého, colný úrad vyrubí daň a na úhradu dane sa použije zabezpečenie dane.

Ak osoba, ktorá zložila zabezpečenie dane, doklad o prevzatí tovaru colnému úradu nepredloží do 60 dní od prepustenia tovaru do colného režimu voľný obeh, colný úrad vyrubí daň a na úhradu dane sa použije zabezpečenie dane.

§ 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

1.     dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku;

2.     prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu v tuzemsku,
dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1,

3.     dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,

4.     dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky; pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky.

Zdaniteľná a zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo ju podala oneskorene a toto viac ako 30 dní,  sú za obdobie, v ktorom mali byť platiteľmi, povinné platiť daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré dodali v tomto období.

Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa § 69b za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená.

Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že

1.      protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,

2.      platiteľ pokračoval v uskutočňovaní zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu aj po dni jeho zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, alebo

3.      v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.

 Ak daňový úrad zistí, že u platiteľa nastali dôvody na zrušenie registrácie, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ho zverejní v zozname takýchto osôb vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.

§ 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaru

Daňový zástupca je povinný viesť záznamy o dovoze tovaru a dodaní do iného členského štátu osobitne za každého zastúpeného dovozcu. Záznamy musia obsahovať priezvisko a meno alebo názov zastúpeného dovozcu a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a číslo rozhodnutia vydaného v colnom konaní, ktorým bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu.

Daňový zástupca je povinný podať za zastúpených dovozcov daňové priznanie Daňovému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho mesiaca, a to do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca. K daňovému priznaniu je daňový zástupca povinný priložiť zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru osobitne za každého zastúpeného dovozcu.
 Daňový zástupca je povinný podať za zastúpených dovozcov súhrnný výkaz Daňovému úradu Bratislava za obdobie kalendárneho mesiaca, a to do 20 dní po skončení kalendárneho mesiaca.
Daňový úrad Bratislava odníme daňovému zástupcovi osobitné osvedčenie o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň, ak daňový zástupca:

1.     opakovane poruší povinnosti (vyššie uvedené)

2.     požiada o odňatie osobitného identifikačného čísla pre daň,

3.     v období 12 kalendárnych mesiacov nezastupoval žiadneho dovozcu,

4.     prestane byť platiteľom,

5.      nebol oprávnený konať za dovozcu na základe písomného plnomocenstva.

§ 69b Ručenie za daň

Daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v lehote splatnosti neuhradil alebo uhradil len jej časť, je povinný uhradiť platiteľ, ktorý ručí za daň podľa § 69
Zánikom dodávateľa bez právneho nástupcu nie je povinnosť ručiteľa ručiť dotknutá.
Daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň.
V rozhodnutí uvedie daňový úrad dodávateľa výšku nezaplatenej dane. Ručiteľ je povinný uhradiť nezaplatenú daň v lehote ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu môže ručiteľ podať odvolanie do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia, ktoré nemá odkladný účinok.
Ručiteľ má v súvislosti s úhradou nezaplatenej dane právo nazerať do spisu týkajúceho sa nezaplatenej dane v rozsahu nevyhnutnom pre uplatnenie opravného prostriedku. 
Ak ručiteľ uplatňuje nadmerný odpočet, ktorý má byť vrátený podľa § 79, daňový úrad dodávateľa použije na úhradu nezaplatenej dane alebo jej časti nadmerný odpočet alebo jeho časť. O použití nadmerného odpočtu alebo jeho časti daňový úrad dodávateľa vydá rozhodnutie. Proti rozhodnutiu môže ručiteľ podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.
Ak ručiteľ uhradil nezaplatenú daň a daňový úrad použil nadmerný odpočet na úhradu nezaplatenej dane, daňový úrad bezodkladne vráti ručiteľovi sumu dane, ktorá prevyšuje výšku nezaplatenej dane.
Ak ručiteľ nezaplatenú daň alebo jej časť uhradil a došlo k úhrade nezaplatenej dane alebo jej časti aj dodávateľom a výsledná suma dane uhradená ručiteľom a dodávateľom je vyššia ako nezaplatená daň podľa odseku 1, daňový úrad sumu uhradenú ručiteľom, ktorá prevyšuje nezaplatenú daň, vráti bezodkladne ručiteľovi.

 

§ 70 Vedenie záznamov – od 01.01.2013

Platiteľ vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3, premiestnení tovaru podľa § 8 ods. 4 písm. f), g) a h) z tuzemska do iného členského štátu, dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3. 
Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte na účely ďalšieho predaja a tento tovar je odoslaný alebo prepravený do tuzemska, je povinný viesť záznamy o tomto tovare.

Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať:

1.     meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,

2.     hodnotu tovaru,

3.     identifikačné číslo vozidla VIN,

4.     počet najazdených kilometrov,

5.     dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,

6.     dátum vyhotovenia faktúry,

7.     dátum nadobudnutia tovaru,

8.     údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.

Platiteľ je povinný za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi tovar, doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania záznamy. Ak platiteľ nedoručí záznamy alebo ich doručí oneskorene alebo uvedie v záznamoch nepravdivé údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť protiprávneho stavu.
Záznamy sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

§ 71 Faktúra – od 01.01.2013
Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry,

§ 72 Faktúra pri dodaní služby do iného členského štátu – od 01.01.2013

Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe, pri dodaní tovaru alebo služby v inom členskom štáte, kde je osobou povinnou platiť daň príjemca, pri dodaní tovaru alebo služby v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu, pri dodaní tovaru formou zásielky v tuzemsku, pri prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby. Povinnosť vyhotoviť faktúru sa vzťahuje aj na každú osobu, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu. Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru vyhotoviť aj odberateľ a naopak ak je medzi nimi uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr. Za správnosť údajov na faktúre zodpovedá dodávateľ a to aj vtedy ak je vyhotovená treťou stranou. Povinnosť vyhotoviť faktúru sa nevzťahuje na dodávky tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sú od dane oslobodené podľa § 28 až 42.

§ 73 Lehota na vyhotovenie faktúry – od 01.01.2013

Zdaniteľná osoba má povinnosť vystaviť faktúru do 15 dní od dodávky tovaru  alebo služby a odo dňa prijatia platby pred dodávkou.

Zdaniteľná osoba má povinnosť vystaviť faktúru do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar alebo služba oslobodená od dane podľa § 43, alebo v ktorom bola za takúto dodávku prijatá platba


§ 74 Obsah faktúry – od 01.01.2013

 Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 musí obsahovať:

1.     meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,

2.     meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

3.     poradové číslo faktúry,

4.     dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

5.     dátum vyhotovenia faktúry,

6.     množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

7.     základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

8.     uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“,

9.     výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,

10.  slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4,

11.   slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,

12.  údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,

13.  slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,

14.  slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66.

Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať uvedené údaje, ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť základ dane. 

Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môžu vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá musí obsahovať:

1.     doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur a jednotkovú cenu

2.     doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa osobitného predpisu, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaj a jednotkovú cenu

3.     podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre daň, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane,

4.      faktúra podľa § 71 ods. 2; faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Zjednodušená faktúra sa nesmie vyhotoviť pri dodaní tovaru alebo služby podľa § 72 ods. 1 písm. b), d) a e). 


§ 75  Vyhotovenie faktúry– od 01.01.2013

Platiteľ môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru rovnakého druhu alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

Vyhotovenie faktúry môže platiteľ zabezpečiť aj prostredníctvom inej osoby, pričom faktúra musí byť vyhotovená v mene a

§ 75 Súhrnná faktúra – od 01.01.2013

 Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. 

Ak dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, a dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, obsahujú údaje podľa § 74 ods. 1, nie je platiteľ povinný vyhotovovať faktúru za každý opakovane dodaný tovar alebo službu, ak miesto dodania tovaru alebo služby je v tuzemsku a príjemca plnenia má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, pre ktorú sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje, v tuzemsku.

§ 76 Uchovávanie faktúr – od 01.01.2013

 Platiteľ je povinný uchovávať kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo tretia osoba, a prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou alebo treťou osobou v jej mene a na jej účet po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane podľa § 54 a 54a,dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je povinná uchovávať kópie faktúr podľa § 72 ods. 2, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil v jej mene a na jej účet odberateľ alebo tretia osoba, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je povinná uchovávať prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. 

Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, a každá osoba, ktorá kúpi nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, je povinná uchovať faktúru o predaji alebo kúpe nového dopravného prostriedku po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k predaju alebo kúpe. 

Elektronickým uchovávaním faktúry sa rozumie uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.

Ak je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, sú platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, povinní na požiadanie daňového úradu na účel kontroly zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka; ustanovenie osobitného predpis  týmto nie je dotknuté.


§ 77 Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.

Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od obdobia, kedy sa stal platiteľom DPH a jeho obrat nepresiahol 100 000 Eur.

Ak sa platiteľ rozhodne stať kvartálnym platiteľom DPH a spĺňa podmienku obratu, musí túto skutočnosť nahlásiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca v ktorom túto podmienku splnil.

§85 prechodné ustanovenia k úpravám

Platiteľ, ktorý mal k 30. Septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok môže v tomto zdaňovacom období pokračovať, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od obdobia, kedy sa stal platiteľom DPH a jeho obrat nepresiahol 100 000 Eur.


Otázky a odpovede k zákonu o DPH:


Otázka: Kedy musím byť plátcom DPH?

Odpoveď 01.10.2012: Platiteľom DPH sa stávate vtedy, keď Váš príjem z podnikania v tuzemsku dosiahol obrat 49.790 Eur za posledných najviac 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po sebe. Začínate počítať od 10/2011 do 09/2012. Do príjmu z podnikania nezapočítavate príjmy z poisťovacích služieb,  a príjmy z  finančných služieb,  ak boli poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Ďalej sa do príjmu nezapočítavajú príjmy z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a príjmy z príležitostne predaného nehmotného majetku.

Otázka: Som szčo. Zarobil som 53.000 Eur tento rok. Musím niečo hlásiť daňovému úradu?

Odpoveď 01.10.2012: Každý podnikateľ , ktorý  dosiahne príjem z podnikania v tuzemsku vyšší ako 49.790 Eur za posledných najviac 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po sebe  je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tento príjem dosiahol. Daňový úrad Vás do 30 dní zaregistruje a vydá Vám osvedčenie o registrácii pre DPH, a taktiež Vám pridelí IČ DPH. Od dátumu uvedeného na registrácii začnete fakturovať s DPH.  

Otázka: S manželom vlastníme nehnuteľnosť, ktorú prenajímame. Je tento príjem oslobodený? Ak áno do akej výšky. Ak nie platíme z toho aj DPH? A kto podáva daňové priznanie?

Odpoveď 01.10.2012: Prenájom nehnuteľností podlieha dani z príjmu. Pokiaľ váš príjem z podnikania nepresiahne výšku 49.790 Eur povinnosť platiť DPH nenastane. Daňové priznanie k dani z príjmov podávajú obaja manželia v podiele v akom vlastnia nehnuteľnosť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat ktorý prekročí výšku 49.790 Eur, okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1. Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stali platiteľom, do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. A Tu má daňový úrad povinnosť Vás registrovať pre daň z pridanej hodnoty najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti, na ktorej základe sa stal platiteľom.

Otázka: Chcem si založiť s.r.o. Počul som, že potrebujem na to papier  z daňového úradu. Je to pravda?

Odpoveď 05.10.2012: Od 01.10.2012 zaviedol daňový úrad novinku pre každú novozaloženú s.r.o. A tou novinkou je súhlas správcu dane na založenie s.r.o. a zábezpeka na DPH. Bez súhlasu správcu dane Vám obchodný register nezapíše spoločnosť do registra. Správca dane Vám súhlas nevydá pokiaľ máte záväzok na daňovom úrade vyšší ako 170 Eur. Správca dane Vám vydá súhlas so zápisom obchodnej spoločnosti do 3 kalendárnych dní od podania žiadosti. To isté platí aj pri prevode obchodného podielu. Ak sa budete chcieť stať aj platiteľom DPH daňový úrad Vás vyzve, aby ste do 20 dni zložili zábezpeku alebo bankovú záruku vo výške od 1000 Eur do 500.000 Eur v prípade, že ste mali niekedy nedoplatky na dani, či už ako szčo, alebo ako konateľ v niektorej spoločnosti, ktorá nemá k dnešnému dňu vyrovnané záväzky na daňovom úrade.

Otázka: Nakupujem tovar výlučne zo zahraničia. Treba niečo hlásiť daňovému úradu?

Odpoveď 08.10.2012: Ak nadobúdate v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ste  povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 eura. 

Dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov.

Otázka: Je pravdou, že miesto dodania nehnuteľnosti je miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza? V ktorom zákone to nájdem?

Odpoveď 08.10.2012: Áno. Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť a  služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Zákon o DPH §16.