Vážení klienti,

vítame Vás na stránkach účtovno-poradenskej spoločnosti FINKOP spol. s r.o. so sídlom v Bratislave.

Dôležité informácie:

Požiadať o odklad daňového priznania v roku 2013 už nie je možné. Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2012 je 02.04.2013

Odvody do zdravotnej poisťovne z vyplatených podielov na zisku od 01.01.2013

Sadzba poistného sa v tomto prípade zvyšuje z pôvodných 10% na 14% s účinnosťou od 01.01.2013. S porovnaní s minulým rokom sa minimálny vymeriavací základ ruší a stanovuje sa maximálny vymeriavací zaklad 94 320 Eur. Pozor zavádza sa aj platenie preddavkov na poistné z dividend, ktoré je splatné do 8 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. Platiteľ dividendy je povinný informovať o vyplatení zdravotnú poisťovňu.

Dividendy za rok 2011, ktoré boli vyplatené v roku 2012 sa uvádzajú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok, v ktorom boli vyplatené.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb od 01.01.2013 sa zvyšuje z 19% na 23%

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb od 01.01.2013 a nezdaniteľná časť na daňovníka

Od januára 2013 je sadzba dane pre fyzické osoby:

  • 19% zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 34 401,74 Eur/mesačne do výšky 2 866,81 Eur zdaniteľnej mzdy
  • 25% zo základu dane, ktorý presiahne čiastku 34 401,74 Eur/mesačne nad výšku 2 866,81 Eur zdaniteľnej mzdy
  • Nezdaniteľná časť na daňovníka predstavuje sumu 311,32 Eur mesačne/ 3 735,94 Eur ročne.

Zákonník práce od 01.01.2013

V zákoníku práce dochádza od nového roku k zásadnej zmene v definícii závislej práce. Podľa nového zákonníka práce závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu, ale len vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca a to osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom za mzdu alebo odmenu. Prvý krát ukladá zákonník práce zákaz zamestnávateľovi bez vážnych dôvodov narúšať súkromie zamestnancov na pracovisku a v spoločných priestoroch. Pod narúšaním súkromia zamestnanca sa rozumie: monitorovanie zamestnancov, sledovanie odoslanej pošty a prijatej pošty, odpočúvanie hovorov bez upozornenia zamestnanca pred vznikom tejto skutočnosti (§13).Od nového roku máme zmenu aj v pracovný pomer na dobu určitú, ktorý je možné dohodnúť maximálne na dobu 2 rokov, taktiež je ho možné predĺžiť najviac 2 krát v období 2 rokov.Zákonník práce ďalej uvádza zmeny v odstupnom a odchodnom (§76), výkon zárobkovej činnosti popri zamestnaní (§83), konto pracovného času (§87a), náhrada za stratu času (§96b), čerpanie dovolenky určenej zamestnávateľom (§113), mzda za prácu nadčas (§121), mzda a náhrada mzdy za sviatok (§122)…

10 hlavných zmien v zákonníku práce si môžete prečítať tu: http://ekonomika.sme.sk/c/6579955/schvalili-zakonnik-prace-pozrite-si-10-hlavnych-zmien.html

Zmeny týkajúce sa dohôd od nového roku si môžete prečítať tu: http://www.cas.sk/clanok/232114/novy-zakonnik-vacsie-prava-dohodarov-ale-aj-vyssie-odvody.html

Zmena výšky odvodov pre SZČO od 01.01.2013 a paušálne výdavky od 01.01.2013

Minimálne poistné“ pre SZČO bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 130,27 eur a „maximálne poistné“ bude v sume 1 302,79 eur.

„Minimálne poistné“ pre komplexne dobrovoľne poistenú osobu (nemocensky, dôchodkovo, v nezamestnanosti) bude za obdobie od 1. januára 2013 predstavovať sumu 138,13 eur a „maximálne poistné“ bude v sume 1 381,39 eur. Toto „nové minimálne a maximálne poistné“ je prvýkrát splatné 8. februára 2013. Upozorňujeme tiež na potrebu zmeny trvalého príkazu v banke.

Paušálne výdavky za rok 2013 si bude môcť SZČO uplatniť len do výšky 5 040 Eur ročne (mesačne 420 Eur)